Mokslas

Informatikos fakultete atliekami projektai bei tyrimai skirti informacinių technologijų pritaikymo galimybėms įvairiose veiklose bei sektoriuose. Fakultetas yra vienintelis Lietuvoje priklausantis stipriausius Europos šalių informatikos mokslininkus ir akademinę bendruomenę vienijančiai asociacijai „Informatics Europe“, kuri vienija net 115 narių iš visos Europos.

 

Tyrimų kryptys

Daiktų ir paslaugų internetas – informacinei visuomenei skirta globalioji infrastruktūra, apjungianti fizinius ir virtualiuosius daiktus esamų ir besivystančių informacinių ir ryšių technologijų pagrindu  ir teikianti pažangiausias paslaugas. Daiktų interneto taikymai apima aplinkosaugą, transportą, logistiką, žemės ūkį, prekybą, sveikatos apsaugą, viešąjį saugumą, išmaniuosius ir skaitmeninius miestus, išmaniuosius namus.

Žmogaus kompiuterio sąsajos yra mokslas apie dviejų sudėtingų sistemų – kompiuterinės sistemos ir jos naudotojo – santykius. Tobulėjant kompiuterinėms sistemoms, atsiranda naujų tipų sąsajos (neuroninės, smegenų, žvilgsnių, gestų ir kt.), kurios gali būti derinamos siekiant palengvinti skaitmeninių sistemų valdymą ir informacijos perdavimą.

Semantinis tinklas reiškia ateities interneto tinklą kaip globalią duomenų bazę. Semantinio tinklo infrastruktūra leistų tiek žmonėms, tiek mašinoms daryti sprendimus kaip kategorizuoti informaciją ir ją panaudoti.

Programų sistemų projektavimas nagrinėja realaus pasaulio problemų sprendimo kuriant programų sistemas klausimus. Sistemų testavimas yra aktualus kuriant teisingai, ilgai ir darniai veikiančias programų sistemas.

Daugiadisciplininių modelių kūrimas ir analizė nagrinėja realiame pasaulyje egzistuojančių objektų ir procesų modeliavimo ir imitavimo kompiuterinėse sistemose aspektus.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Katedra Mokslo grupės vadovas
Daiktų ir paslaugų internetas Kompiuterių katedra prof. dr. Egidijus Kazanavičius
Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija Informacijos sistemų katedra prof. dr. Rimantas Butleris
Daugiadisciplininiai modeliai Taikomosios informatikos katedra prof. dr. Rimantas Barauskas
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Mokslo tyrimų poveikis

Fakultete vykdomi mokslo tyrimai ir mokslo projektai atitinka strategines universiteto, prioritetines fakulteto mokslinių tyrimų plėtros kryptis ir Lietuvos išmaniosios specializacijos prioritetus: išmaniosios aplinkos ir informacinės technologijos, semantinės technologijos, kibernetinė sauga, IRT infrastruktūra.

Apgintos disertacijos

Fakultete apgintose disertacijos sprendžiamos priešakinių informatikos mokslo sričių – verslo informacinių sistemų (A. Šukys, 2017; A. Kriščiūnas, 2017), e-sveikatos sistemų (R. Girčys), pažangių žmogaus-kompiuterio sąsajų (I. Martišius, 2016), daiktų interneto (N. Jusas, 2017) – kūrimo ir taikymo problemos ir nagrinėjamos diegimo rekomendacijos kuriant šiuolaikinė traukiąją visuomenę ir žmogaus gyvenimą palengvinančias išmaniąsias aplinkas.


VARDAS PAVARDĖ
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Jonas Muleravičius Elektroninės piniginės realizacija e. verslo sistemoje Eligijus Sakalauskas 2019
Mindaugas Vasiljevas Fiziologinės kompiuterijos sistemų žmogų tausojančios sąsajos modelis Robertas Damaševičius 2019
Evelina Stanevičienė Hibridinių genetinių algoritmų taikymas pilkųjų šablonų formavimo uždaviniui Alfonsas Misevičius 2019
Tomas Uktveris Daugiaklasio EEG signalo klasifikavimo ir įrašymo sistema smegenų-kompiuterio sąsajai Vacius Jusas 2019
Julius Gelšvartas Daugiafunkcės vartotojo sąsajos paralyžiuotiesiems kūrimas ir tyrimai Rimvydas Simutis 2019
Mindaugas Bražėnas Ketvirtos eilės fazinių skirstinių struktūrų analizė ir Markovo atvykimų proceso parametrų paieškos maksimalaus tikėtinumo metodu algoritmo išlygiagretinimas Eimutis Valakevičius 2019
Sandra Aleksienė Vizualiosios informacijos slėpimas deformuojamosiose bei dvimatėse muaro gardelėse Minvydas Kazys Ragulskis ir Eligijus Sakalauskas 2019
Darius Naujokaitis Hibridinių sistemų modeliavimas agregatiniu metodu ir jų verifikavimas Rimantas Barauskas 2019
Jonas Minelga Skaitinio intelekto metodai neinvazinei gerklų ligų diagnostikai Antanas Verikas 2018
Audrius Nečiūnas Tampriųjų bangų sklidimo slopinančiose terpėse skaitinio modeliavimo algoritmai Rimantas Barauskas 2018
Martynas Vaidelys Savaime besiformuojantys raštai informacijos slėpimo uždaviniuose Minvydas Kazys Ragulskis 2018
Eglė Mickevičiūtė Veiklos žodynų ir veiklos taisyklių semantika grindžiamas veiklos procesų vaizdavimas Rimantas Butleris 2018

Nerijus Jusas

 

Požymių modeliais grindžiamas daiktų interneto sistemų kūrimas

 

Algimantas Venčkauskas 2017

Algirdas Šukys

 

Veiklos žodyno ir veiklos taisyklių semantika grindžiamos ontologijų užklausos

 

Lina Nemuraitė 2017

Andrius Kriščiūnas

 

Greitai konverguojančių skaitinių algoritmų sukūrimas trumpųjų bangų tyrimui

 

Rimantas Barauskas 2017

Dalia Čalnerytė

 

Daugiaskalių skaitinių modelių sukūrimas lanksčių vienkrypčių kompozitų dinamikos analizei

 

Rimantas Barauskas 2017

Rolandas Girčys

 

Dėvimos, realaus laiko kraujotakos parametrų stebėjimo sistemos sudarymas ir tyrimas

 

Egidijus Kazanavičius 2016

Ignas Martišius

 

Duomenų surinkimo ir signalų apdorojimo algoritmai smegenų – kompiuterio sąsajai

 

Robertas Damaševičius 2016

Jaroslav Karpovič

 

„Veiklos žodynų ir veiklos taisyklių semantikos vaizdavimas Semantinio tinklo ontologijų kalba“

 

Lina Nemuraitė 2015

Kristina Bespalova

 

Automatizuotas meta-programų kūrimas ir specializavimas panaudojant požymiais grindžiamų modelių transformacijas

 

Vytautas Štuikys 2015

 

Technologinių sprendimų poveikis

Siekiant, kad fakulteto mokslininkų veikla būtų dar labiau matoma ir įvertinta visuomenės bei populiarinant mokslą ir technologijas, mokslininkų sukurti mokslo darbai ir išradimai pristatomi nacionalinėse (TECHNORAMA) ir tarptautinėse mokslo parodose. Fakulteto absolventų išradimų pagrindų įkurti startuoliai yra vieni ambicingiausių ir sėkmingiausių Lietuvoje.

Publikacijų reikšmingumas ir poveikis

Fakulteto mokslininkai skelbia mokslo tyrimų rezultatus aukščiausio lygio užsienio žurnaluose su citavimo faktoriumi (Nature Scientific Reports (IF= 4.259), Biophysical journal (IF=3,668); Composite structures (IF=3,858), Information Sciences (IF=3,893), Technological and economic development of economy (IF=3,224), Computers & operations research (IF=2,600), Computers & industrial engineering (IF=2,623), Journal of systems and software (IF=2,444), Sensors (2,677), Expert systems with applications (IF=2,981), BioMed Research International (IF=2,134), PeerJ (2,177)) ir pristato aukšto lygio tarptautinės mokslo konferencijose (IEEE SSCI, DAC, ICAISC).

Renginiai ir jų poveikis

Tarptautinė konferencija “International Conference on Information and Software Technologies (ICIST)” (anksčiau žinoma „Informacinių technologijų“ pavadinimu) jau daug metų išlieka didžiausia ir svarbiausia informacinių technologijų srities tarptautine moksline konferencija, kasmet organizuojama Lietuvoje. Ji pradėta organizuoti 1995 metais, o nuo 2008 m. konferencija tapo tarptautine. Programų komitetą daugiausiai sudaro užsienio mokslininkai, konferencijos leidinio publikacijos, nuo 2008 metų įtraukiamos į Thomson Reuters WoS Proceedings duomenų bazę. Renginys Lietuvos mokslui ir studijoms yra aktualus keliais aspektais, t. y. platus informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių temų spektras, ypatingą dėmesį skiriant sistemų modeliavimui ir programinės įrangos kūrimui. Lietuvos ir užsienio mokslininkai konferencijos tarptautiniam programų komitetui kasmet pateikia virš 120 straipsnių, iš kurių į pagrindinį leidinį publikuoti atrenkama ne daugiau 40% darbų. Pagrindinis leidinys nuo 2012 metų publikuojamas Springer‐Verlag CCIS serijoje (šios serijos leidiniai referuojami Clarivate Analytics WoS ir Scopus duomenų bazėse).

Tarptautinė konferencija ALTA – „Pažangios mokymosi technologijos“.  Šioje konferencijoje mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius bei technologinius sprendimus, skirtus švietimo sistemai. Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius.

Mokslo laureatai, apdovanojimai ir pasiekimai

LMA  jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse (2010–2011 metai):

 1. Dr. Robertui Damaševičiui, Kauno technologijos universitetas
 2. Dr. Ryčiui Maskeliūnui, Kauno technologijos universitetas
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete tyrėjų teikiamas paslaugas teikia du centrai:

1. Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras.

Pagrindiniai centro keliami uždaviniai yra orientuoti į  informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, naujų mokslo žinių kūrimą ir jų sklaidą studijų procese ir visuomenėje. Centre veikia 5 laboratorijos:

 • Semantinių technologijų laboratorija.
 • Duomenų analizės laboratorija.
 • Reikalavimų inžinerijos laboratorija.
 • Veiklos procesų valdymo laboratorija.
 • Informacinių sistemų kūrimo laboratorija.

Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras

Centras įsteigtas reorganizuojant Informatikos fakulteto Informacijos sistemų katedros Informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo mokslo laboratoriją. Centro oficiali santrumpa – ISPTC.

Centras teikia paslaugas taikomiesiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir techninėms galimybių studijoms.

2. Realaus laiko kompiuterių sistemų centras.

Realaus laiko kompiuterių sistemų centre atliekami išmaniosios aplinkos bei daiktų ir paslaugų interneto taikomieji bei priešakiniai tyrimai. Centro mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis visame pasaulyje. Bendradarbiaujant kartu su TEO LT AB vykdyti projektai „GALA“, „TV MOZAIKA“, su užsienio partneriais sukurta „AXMEDIS“ turinio sklaidos sistema. Centras bendradarbiauja su Aalborgo, London City, Danijos Technikos, ir Darmštadto universitetais ir jų mokslo centrais. Palaikomi ryšiai su kompanijomis Siemens, Philips, Advantech, Analog Devices, Texas Instruments, Microsoft, Intermedix.

Centre veikia 4 laboratorijos:

 • Išmaniųjų sistemų laboratorija
 • Daiktų interneto technologijų laboratorija
 • Daiktų interneto paslaugų laboratorija
 • Sistemų prototipų projektavimo laboratorija

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

Centro darbuotojai aktyviai dalyvauja studijų procese ir veda bei kuruoja studijų dalykus Informatikos inžinerijos studijų programoje, taip pat naujoje Sveikatos informatikos programoje, kurios tikslas rengti specialistus, turinčius visuomenės sveikatos ir informatikos žinias, gebančius projektuoti, kurti ir diegti programinę įrangą skirtą sveikatinimo uždaviniams spręsti.

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Mokslo projektai

Informatikos fakultetas

 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Removal of movement artefact for mobile EEG analysis in sports exercises // IEEE Access. Butkevičiūtė, Eglė; Bikulčienė, Liepa; Sidekerskienė, Tatjana; Blažauskas, Tomas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Wei, Wei.  Piscataway, NJ : IEEE. eISSN 2169-3536. 2019, vol. 7, p. 7206-7217. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2890335. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF:3,557; AIF: 2,669; IF/AIF: 1,332; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,49, SNIP: 1,758, SJR:0,548 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T]. Atidaryti publikaciją
Risk assessment of hypertension in steel workers based on LVQ and Fisher-SVM deep excavation // IEEE access. Wu, Jian-Hui; Wei, Wei; Zhang, Lu; Wang, Jie; Damasevicius, Robertas; Li, Jing; Wang, Hai-Dong; Wang, Guo-Li; Zhang, Xin; Yuan, Ju-Xiang; Wozniak, Marcin. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2019, vol. 7, p. 23109-23119. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2899625. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,557; AIF: 2,669; IF/AIF: 1,332; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,49, SNIP: 1,758, SJR: 0,548 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,090]. Atidaryti publikaciją
A neuro-heuristic approach for recognition of lung diseases from X-ray images // Expert systems with applications. Ke, Qiao; Zhang, Jiangshe; Wei, Wei; Połap, Dawid; Woźniak, Marcin; Kośmider, Leon; Damaševičius, Robertas. Oxford : Elsevier. ISSN 0957-4174. 2019, vol. 126, p. 218-232. DOI:10.1016/j.eswa.2019.01.060. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,768; AIF: IF/AIF: 1,366; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,22, SNIP: 2,449, SJR: 1,271 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,142] Atidaryti publikaciją
Hybridizing simulated annealing with variable neighborhood search for bipartite graph crossing minimization // Applied mathematics and computation. Palubeckis, Gintaras; Tomkevičius, Arūnas; Ostreika, Armantas. New York, NY: Elsevier. ISSN 0096-3003. eISSN 1873-5649. 2019, vol. 348, p. 84-101. DOI: 10.1016/j.amc.2018.11.051. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,300; AIF: 1,299; IF/AIF: 1,770; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,32, SNIP: 1,441, SJR: 1,065 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09P] Atidaryti publikaciją
Investigation of the thermal properties of spacer fabrics with bio-ceramic additives using the finite element model and experiment // Textile research journal. Barauskas, Rimantas; Sankauskaitė, Audronė; Abraitienė, Aušra. London : SAGE Publications. ISSN 0040-5175. 2018, vol. 88, iss. 3, p. 293-311. DOI: 10.1177/0040517516677228. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,443; AIF: 1,655; IF/AIF: 0,872; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,42, SNIP: 1,060, SJR: 0,552 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P] Atidaryti publikaciją
Adaptive independent subspace analysis of brain magnetic resonance imaging data // IEEE access. Ke, Qiao; Zhang, Jiangshe; Wei, Wei; Damaševičius, Robertas; Woźniak, Marcin. Piscataway, NJ : IEEE. eISSN 2169-3536. 2019, vol. 7, p. 12252-12261. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2893496. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,557; AIF: 2,669; IF/AIF: 1,332; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,49, SNIP: 1,758, SJR: 0,548 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T]. Atidaryti publikaciją 
Multi-scale finite element modeling of 3D printed structures subjected to mechanical loads // Rapid Prototyping Journal. Čalnerytė, Dalia; Barauskas, Rimantas; Milašienė, Daiva; Maskeliūnas, Rytis; Nečiūnas, AudriusOstreika, Armantas; Patašius, Martynas; Kriščiūnas, Andrius. Bingley: Emerald. ISSN 1355-2546. eISSN 1758-7670. 2018, Vol. 24, iss. 1, p. 177-187. DOI: 10.1108/RPJ-05-2016-0074. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,400; AIF: 3,216; IF/AIF: 0,746; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,01, SNIP: 1,733, SJR: 1,023 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P]  Atidaryti publikaciją
The two-level finite difference schemes for the heat equation with nonlocal initial condition // Applied mathematics and computation. Martín-Vaquero, Jesús; Sajavičius, Svajūnas. New York, NY: Elsevier. ISSN 0096-3003. eISSN 1873-5649. 2019, vol. 342, p. 166-177. DOI: 10.1016/j.amc.2018.09.025. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,300; AIF: 1,299; IF/AIF: 1,770; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,32, SNIP: 1,441, SJR: 1,065 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 09P, 07T] Atidaryti publikaciją 
Real-time CUDA-based stereo matching using Cyclops2 algorithm // EURASIP Journal on Image and Video Processing. Ivanavičius, Arnas; Simonavičius, Henrikas; Gelšvartas, Julius; Lauraitis, Andrius; Maskeliūnas, Rytis; Cimmperman, Piotras; Serafinavičius, Paulius.  Cham : Springer. eISSN 1687-5281. 2018, Vol. 2018, iss. 1, article 12, p. 1-15. DOI: 10.1186/s13640-018-0253-2. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,742; AIF: 2,805; IF/AIF: 0,621; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,78, SNIP: 1,095, SJR: 0,361 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P] [Indėlis: 0,284]. Atidaryti publikaciją 
Selfsimilarity and adaptive aperiodic stochastic resonance in a fractional-order system // Nonlinear Dynamics. Wu, Chengjin; Lv, Shang; Long, Juncai; Yang, Jianhua; Fernandez Sanjuan, Miguel Angel. Dordrecht: Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2018, Vol. 91, iss. 3, p. 1697-1711. DOI: 10.1007/s11071-017-3975-2. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,464; AIF: 2,262; IF/AIF: 1,531; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,36, SNIP: 1,523, SJR: 1,202 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P] [Indėlis: 0,066]. Atidaryti publikaciją 
A suite of object oriented cognitive complexity metrics // IEEE Access. Misra, S.; Adewumi, A.; Fernandez-Sanz, L.; Damaševičius, Robertas. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 2169-3536. 2018, Vol. 6, p. 8782-DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2791344. [IEEE Xplore; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,244; AIF: 2,502; IF/AIF: 1,297; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,13, SNIP: 1,927, SJR: 0,801 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 07T]. Atidaryti publikaciją 
A lightweight protocol for secure video streaming // Sensors. Venčkauskas, Algimantas; Morkevičius, Nerijus; Bagdonas, Kazimieras; Damaševičius, Robertas; Maskeliūnas, Rytis. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 5, art. no. 1554, p. 1-14. DOI: 10.3390/s18051554. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,475; AIF: 3,434; IF/AIF: 0,721; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,23, SNIP: 1,550, SJR: 0,584 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 1,000]. Atidaryti publikaciją
Dot-matrix hologram rendering algorithm and its validation through direct laser interference patterning // Scientific reports. Tamulevičius, Tomas; Juodėnas, Mindaugas; Klinavičius, Tomas; Paulauskas, Andrius; Jankauskas, Kęstutis; Ostreika, Armantas; Žutautas, Andrius; Tamulevičius, Sigitas. London : Springer Nature. eISSN 2045-2322. 2018, vol. 8, art. no. 14245, p. 1-11. DOI: 10.1038/s41598-018-32294-5. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,122; AIF: 5,110; IF/AIF: 0,807; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,36, SNIP: 1,245, SJR: 1,533 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T, 02P, 08T] [Indėlis: 0,375]. Atidaryti publikaciją 
Extracting SBVR business vocabularies and business rules from UML use case diagrams // Journal of systems and software. Skersys, Tomas; Danenas, Paulius; Butleris, Rimantas. New York : Elsevier. ISSN 0164-1212. eISSN 1873-1228. 2018, vol. 141, p. 111-130. DOI: 10.1016/j.jss.2018.03.061. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,278; AIF: 1,953; IF/AIF: 1,166; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,20, SNIP: 1,868, SJR: 0,472 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 1,000] Atidaryti publikaciją
Multi-threaded learning control mechanism for neural networks // Future generation computer systems. Połap, Dawid; Woźniak, Marcin; Wei, Wei; Damaševičius, Robertas. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-739X. eISSN 1872-7115. 2018, vol. 87, p. 16-34. DOI: 10.1016/j.future.2018.04.050. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,639; AIF: 2,122; IF/AIF: 2,186; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,76, SNIP: 2,472, SJR: 0,844 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,250]. Atidaryti publikaciją
Smartphone based intelligent indoor positioning using fuzzy logic // Future generation computer systems: the international journal of escience. Orujov, Farid; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Wei, Wei; Li, Ye. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-739X. eISSN 1872-7115. 2018, vol. 89, p. 335-348. DOI: 10.1016/j.future.2018.06.030. [Scopus; Computers & Applied Sciences Complete; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,639; AIF: 2,122; IF/AIF: 2,186; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,76, SNIP: 2,472, SJR: 0,844 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,900] Atidaryti publikaciją
Software code smell prediction model using Shannon, Rényi and Tsallis entropies // Entropy. Gupta, Aakanshi; Suri, Bharti; Kumar, Vijay; Misra, Sanjay; Blažauskas, Tomas; Damaševičius, Robertas. Basel MDPI AG. ISSN 1099-4300. 2018, vol. 20, iss. 5, art. no. 372, p. 1-20. DOI: 10.3390/e20050372. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,305; AIF: 2,952; IF/AIF: 0,781; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,41, SNIP: 1,189, SJR: 0,592 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,332]. Atidaryti publikaciją
Combining cryptography with EEG biometrics // Computational intelligence and neuroscience. Damaševičius, Robertas; Maskeliūnas, Rytis; Kazanavičius, Egidijus; Woźniak, Marcin. New York, NY : Hindawi Publishing. ISSN 1687-5265. eISSN 1687-5273. 2018, vol. 2018, art. no. 1867548, p. 1-11. DOI: 10.1155/2018/1867548. [Academic Search Complete; PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,649; AIF: 3,242; IF/AIF: 0,509; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,41, SNIP: 0,616, SJR: 0,326 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,900] Atidaryti publikaciją

Nuo 1990 m. fakultete leidžiamas mokslinis žurnalas “Informacinės technologijos ir valdymas“, kurio straipsniai įtraukti į 7 tarptautinių duomenų bazių sąrašą.

Nuo 1994 m. fakultete organizuojama tarptautinė konferencija “Informacinės ir programinės įrangos technologijos” (ICIST). Konferencijos leidinys publikuojamas Springer, referuojamas Clarivate Analytics WoS duomenų bazėje.

Nuo 1995 m. fakultete kas trejus metus organizuojama studentų ir doktorantų mokslinė konferencija “Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos” (IVUS).

Mokslo prodekanė
Dr. Daina Gudonienė
Studentų g. 50 – 409a

el. p. daina.gudoniene@ktu.lt

Mokslo administratorius
Edgaras Dambrauskas
Studentų g. 50 – 409a

el. p. edgaras.dambrauskas@ktu.lt