Mokslas

Informatikos fakultete atliekami projektai bei tyrimai skirti informacinių sistemų pritaikymo galimybėms įvairiose veiklose bei sektoriuose. Fakultetas yra vienintelis Lietuvoje priklausantis stipriausius Europos šalių informatikos mokslininkus ir akademinę bendruomenę vienijančiai asociacijai „Informatics Europe“, kuri vienija net 115 narių iš visos Europos.

 

Tyrimų kryptys

Daiktų ir paslaugų internetas – informacinei visuomenei skirta globalioji infrastruktūra, apjungianti fizinius ir virtualiuosius daiktus esamų ir besivystančių informacinių ir ryšių technologijų pagrindu  ir teikianti pažangiausias paslaugas. Daiktų interneto taikymai apima aplinkosaugą, transportą, logistiką, žemės ūkį, prekybą, sveikatos apsaugą, viešąjį saugumą, išmaniuosius ir skaitmeninius miestus, išmaniuosius namus.

Žmogaus kompiuterio sąsajos yra mokslas apie dviejų sudėtingų sistemų – kompiuterinės sistemos ir jos naudotojo – santykius. Tobulėjant kompiuterinėms sistemoms, atsiranda naujų tipų sąsajos (neuroninės, smegenų, žvilgsnių, gestų ir kt.), kurios gali būti derinamos siekiant palengvinti skaitmeninių sistemų valdymą ir informacijos perdavimą.

Semantinis tinklas reiškia ateities interneto tinklą kaip globalią duomenų bazę. Semantinio tinklo infrastruktūra leistų tiek žmonėms, tiek mašinoms daryti sprendimus kaip kategorizuoti informaciją ir ją panaudoti.

Programų sistemų projektavimas nagrinėja realaus pasaulio problemų sprendimo kuriant programų sistemas klausimus. Sistemų testavimas yra aktualus kuriant teisingai, ilgai ir darniai veikiančias programų sistemas.

Daugiadisciplininių modelių kūrimas ir analizė nagrinėja realiame pasaulyje egzistuojančių objektų ir procesų modeliavimo ir imitavimo kompiuterinėse sistemose aspektus.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Katedra Mokslo grupės vadovas
Daiktų ir paslaugų internetas Kompiuterių katedra prof. dr. Egidijus Kazanavičius
Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija Informacijos sistemų katedra prof. dr. Rimantas Butleris
Daugiadisciplininiai modeliai Taikomosios informatikos katedra prof. dr. Rimantas Barauskas
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Mokslo tyrimų poveikis

Fakultete vykdomi mokslo tyrimai ir mokslo projektai atitinka strategines universiteto, prioritetines fakulteto mokslinių tyrimų plėtros kryptis ir Lietuvos išmaniosios specializacijos prioritetus: išmaniosios aplinkos ir informacinės technologijos, semantinės technologijos, kibernetinė sauga, IRT infrastruktūra.

Apgintos disertacijos

Fakultete apgintose disertacijos sprendžiamos priešakinių informatikos mokslo sričių – verslo informacinių sistemų (A. Šukys, 2017; A. Kriščiūnas, 2017), e-sveikatos sistemų (R. Girčys), pažangių žmogaus-kompiuterio sąsajų (I. Martišius, 2016), daiktų interneto (N. Jusas, 2017) – kūrimo ir taikymo problemos ir nagrinėjamos diegimo rekomendacijos kuriant šiuolaikinė traukiąją visuomenę ir žmogaus gyvenimą palengvinančias išmaniąsias aplinkas.


VARDAS PAVARDĖ
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI

Nerijus Jusas

 

Požymių modeliais grindžiamas daiktų interneto sistemų kūrimas

 

Algimantas Venčkauskas 2017

Algirdas Šukys

 

Veiklos žodyno ir veiklos taisyklių semantika grindžiamos ontologijų užklausos

 

Lina Nemuraitė 2017

Andrius Kriščiūnas

 

Greitai konverguojančių skaitinių algoritmų sukūrimas trumpųjų bangų tyrimui

 

Rimantas Barauskas 2017

Dalia Čalnerytė

 

Daugiaskalių skaitinių modelių sukūrimas lanksčių vienkrypčių kompozitų dinamikos analizei

 

Rimantas Barauskas 2017

Rolandas Girčys

 

Dėvimos, realaus laiko kraujotakos parametrų stebėjimo sistemos sudarymas ir tyrimas

 

Egidijus Kazanavičius 2016

Ignas Martišius

 

Duomenų surinkimo ir signalų apdorojimo algoritmai smegenų – kompiuterio sąsajai

 

Robertas Damaševičius 2016

Jaroslav Karpovič

 

„Veiklos žodynų ir veiklos taisyklių semantikos vaizdavimas Semantinio tinklo ontologijų kalba“

 

Lina Nemuraitė 2015

Kristina Bespalova

 

Automatizuotas meta-programų kūrimas ir specializavimas panaudojant požymiais grindžiamų modelių transformacijas

 

Vytautas Štuikys 2015

Technologinių sprendimų poveikis

Siekiant, kad fakulteto mokslininkų veikla būtų dar labiau matoma ir įvertinta visuomenės bei populiarinant mokslą ir technologijas, mokslininkų sukurti mokslo darbai ir išradimai pristatomi nacionalinėse (TECHNORAMA) ir tarptautinėse mokslo parodose. Fakulteto absolventų išradimų pagrindų įkurti startuoliai yra vieni ambicingiausių ir sėkmingiausių Lietuvoje.

Publikacijų reikšmingumas ir poveikis

Fakulteto mokslininkai skelbia mokslo tyrimų rezultatus aukščiausio lygio užsienio žurnaluose su citavimo faktoriumi (Nature Scientific Reports (IF= 4.259), Biophysical journal (IF=3,668); Composite structures (IF=3,858), Information Sciences (IF=3,893), Technological and economic development of economy (IF=3,224), Computers & operations research (IF=2,600), Computers & industrial engineering (IF=2,623), Journal of systems and software (IF=2,444), Sensors (2,677), Expert systems with applications (IF=2,981), BioMed Research International (IF=2,134), PeerJ (2,177)) ir pristato aukšto lygio tarptautinės mokslo konferencijose (IEEE SSCI, DAC, ICAISC).

Renginiai ir jų poveikis

Tarptautinė konferencija „International Conference on Information and Software Technologies (ICIST)“ (anksčiau žinoma „Informacinių technologijų“ pavadinimu) jau daug metų išlieka didžiausia ir svarbiausia informacinių technologijų srities tarptautine moksline konferencija, kasmet organizuojama Lietuvoje. Ji pradėta organizuoti 1995 metais, o nuo 2008 m. konferencija tapo tarptautine. Programų komitetą daugiausiai sudaro užsienio mokslininkai, konferencijos leidinio publikacijos, nuo 2008 metų įtraukiamos į Thomson Reuters WoS Proceedings duomenų bazę. Renginys Lietuvos mokslui ir studijoms yra aktualus keliais aspektais, t. y. platus informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių temų spektras, ypatingą dėmesį skiriant sistemų modeliavimui ir programinės įrangos kūrimui. Lietuvos ir užsienio mokslininkai konferencijos tarptautiniam programų komitetui kasmet pateikia virš 120 straipsnių, iš kurių į pagrindinį leidinį publikuoti atrenkama ne daugiau 40% darbų. Pagrindinis leidinys nuo 2012 metų publikuojamas Springer‐Verlag CCIS serijoje (šios serijos leidiniai referuojami Thomson Reuters Web of Science ir Scopus duomenų bazėse).

Tarptautinė konferencija ALTA’2014 – „Pažangios mokymosi technologijos“.  Šioje konferencijoje mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius bei technologinius sprendimus, skirtus švietimo sistemai. Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius.

Mokslo laureatai, apdovanojimai ir pasiekimai

LMA  jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityse (2010–2011 metai):

 1. Dr. Robertui Damaševičiui, Kauno technologijos universitetas
 2. Dr. Ryčiui Maskeliūnui, Kauno technologijos universitetas
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete tyrėjų teikiamas paslaugas teikia du centrai:

1. Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras.

Pagrindiniai centro keliami uždaviniai yra orientuoti į  informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, naujų mokslo žinių kūrimą ir jų sklaidą studijų procese ir visuomenėje. Centre veikia 5 laboratorijos:

 • Semantinių technologijų laboratorija.
 • Duomenų analizės laboratorija.
 • Reikalavimų inžinerijos laboratorija.
 • Veiklos procesų valdymo laboratorija.
 • Informacinių sistemų kūrimo laboratorija.

Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras

Centras įsteigtas reorganizuojant Informatikos fakulteto Informacijos sistemų katedros Informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo mokslo laboratoriją. Centro oficiali santrumpa – ISPTC.

Centras teikia paslaugas taikomiesiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir techninėms galimybių studijoms.

Plačiau

2. Realaus laiko kompiuterių sistemų centras.

Realaus laiko kompiuterių sistemų centre atliekami išmaniosios aplinkos bei daiktų ir paslaugų interneto taikomieji bei priešakiniai tyrimai. Centro mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis visame pasaulyje. Bendradarbiaujant kartu su TEO LT AB vykdyti projektai „GALA“, „TV MOZAIKA“, su užsienio partneriais sukurta „AXMEDIS“ turinio sklaidos sistema. Centras bendradarbiauja su Aalborgo, London City, Danijos Technikos, ir Darmštadto universitetais ir jų mokslo centrais. Palaikomi ryšiai su kompanijomis Siemens, Philips, Advantech, Analog Devices, Texas Instruments, Microsoft, Intermedix.

Centre veikia 4 laboratorijos:

 • Išmaniųjų sistemų laboratorija
 • Daiktų interneto technologijų laboratorija
 • Daiktų interneto paslaugų laboratorija
 • Sistemų prototipų projektavimo laboratorija

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

Centro darbuotojai aktyviai dalyvauja studijų procese ir veda bei kuruoja studijų dalykus Informatikos inžinerijos studijų programoje, taip pat naujoje Sveikatos informatikos programoje, kurios tikslas rengti specialistus, turinčius visuomenės sveikatos ir informatikos žinias, gebančius projektuoti, kurti ir diegti programinę įrangą skirtą sveikatinimo uždaviniams spręsti.

Plačiau

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Nacionaliniai projektai

 1. „Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (CLARIN ERIC)“
(2015-2016, prof. dr. Rimantas Butleris, finansavimo šaltinis: LMT).
 2. „Sveikatos informacijos sistemos mokymų ir sertifikavimo diegimas aukštajame moksle (HIS4HE)“
(2016-2018, prof. dr. Egidijus Kazanavičius, šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisija).
 3.  „Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui (iGeronTech)“(2016–2018, prof. dr. Egidijus Kazanavičius, finansavimo šaltinis: LMT).

Instituciniai projektai

 1. Sudėtingų struktūrų 3D kompiuterinės grafikos ir fizikinio modeliavimo grupė. Projekto vadovas: doc. dr. R. Maskeliūnas. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
Projekto ataskaita
 2. Modeliais grindžiamo sistemų kūrimo ir semantinių technologijų taikymo tyrimo grupė. Projekto vadovas: doc. dr. T. Skersys. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
 3. Žaidybinis kursų kūrimo modelis adaptuotas masiniams atviriems internetiniams kursams (MAIK). Projekto vadovas: D. Gudonienė. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
 4.  IT saugumo problemų tyrimo grupė. Projekto vadovas: prof. dr. A. Venčkauskas. Finansavimo šaltinis: Informatikos fakulteto investicijos mokslui – Mokslo klasterių veiklos vystymas ir mokslo produkcijos skatinimas. Projekto trukmė: 2016 m. balandžio mėn. – 2017 m. vasario mėn. (10 mėn.)
 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Single row facility layout using multi-start simulated annealing // Computers & industrial engineering. Palubeckis, Gintaras. Oxford: Elsevier. ISSN 0360-8352. 2017, vol. 103, p. 1-16. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Engineering, Computing & Technology]. [M.kr. 09P]. [IF: 2,623 (2016, SCIE)] [SNIP: 1,846; SJR: 1,630 (2015, Scopus)].  Atidaryti publikaciją
A grey model approach to indoor air quality management in rooms based on real-time sensing of particles and volatile organic compounds // Applied mathematical modelling. Mikuckas, Antanas; Čiužas, Darius; Prasauskas, Tadas; Mikuckienė, IrenaLukas, RomasKazanavičius, Egidijus; Jurelionis, Andrius; Martuzevičius, Dainius. New York: Elsevier. ISSN 0307-904X. 2017, vol. 42, p. 290-299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents/Engineering, Computing & Technology]. [M.kr. 07T]. [IF: 2,350 (2016, SCIE)] [SNIP: 1,612; SJR: 1,318 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
Smartphone user identity verification using gait characteristics // Symmetry. Damaševičius, RobertasMaskeliūnas, RytisVenčkauskas, Algimantas; Woźniak, Marcin. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-8994. 2016, vol. 8, iss. 10, article 100, p. [1-20]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete; Academic Search Research & Development]. [M.kr. 07T]. [IF: 1,457 (2016, SCIE)] [SNIP: 0,936; SJR: 0,336 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
Model-based M2M transformations based on drag-and-drop actions: approach and implementation // Journal of systems and software. Skersys, TomasDanėnas, PauliusButleris, Rimantas. New York: Elsevier. ISSN 0164-1212. 2016, vol. 122, p. 327-341. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents/Engineering, Computing & Technology; Computers & Applied Sciences Complete]. [M.kr. 07T]. [IF: 2,444 (2016, SCIE)] [SNIP: 2,415; SJR: 0,897 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
Consumer grade EEG devices: are they usable for control tasks? // Maskeliūnas, RytisDamaševičius, RobertasMartišius, IgnasVasiljevas, Mindaugas. PeerJ. London: PeerJ Inc. ISSN 2167-8359. 2016, vol. 4, article e1746, p. [1-27]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); BIOSIS Previews; Medline; PubMed]. [M.kr. 07T]. [IF: 2,177 (2016, SCIE)] [SNIP: 0,859; SJR: 1,095 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
A model-driven framework to develop personalized health monitoring // Symmetry. Venčkauskas, AlgimantasŠtuikys, VytautasToldinas, JevgenijusJusas, Nerijus. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-8994. 2016, vol. 8, iss. 7, article 65, p. [1-18]. [Science Citation Index Expanded; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Academic Search Alumni Edition; Academic Search Complete; Academic Search Elite; Academic Search Premier; Academic Search Research & Development]. [M.kr. 07T]. [IF: 1,457 (2016, SCIE)] [SNIP: 0,936; SJR: 0,336 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
Model-driven approach for body area network application development // Sensors. Venčkauskas, AlgimantasŠtuikys, VytautasJusas, NerijusBurbaitė, Renata. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2016, vol. 16, iss. 5, Article 670, p. [1-22]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete]. [M.kr. 07T]. [IF: 2,677 (2016, SCIE)] [SNIP: 1,424; SJR: 0,546 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
Human activity recognition in AAL environments using random projections // Computational and mathematical methods in medicine. Damaševičius, RobertasVasiljevas, MindaugasŠalkevičius, Justas; Wozniak, Marcin. New York: Hindawi. ISSN 1748-670X. 2016, vol. 2016, Article 4073584, p. 1-17. [Science Citation Index Expanded; Academic Search Complete; Academic Search Research & Development; Academic OneFile; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Medline; PubMed]. [M.kr. 07T]. [IF: 0,937 (2016, SCIE)] [SNIP: 0,558; SJR: 0,415 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
Multi-scale evaluation of the linear elastic and failure parameters of the unidirectional laminated textiles with application to transverse impact simulation // Composite structures. Čalnerytė, DaliaBarauskas, Rimantas. Oxford: Elsevier. ISSN 0263-8223. 2016, vol. 142, p. 325-334. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Engineering, Computing & Technology]. [M.kr. 09P]. [IF: 3,858 (2016, SCIE)] [SNIP: 2,144; SJR: 2,408 (2015, Scopus)]. Atidaryti publikaciją
A new method to reduce the number of time delays in a network // Scientific reports. Wagemakers, Alexandre; Fernandez Sanjuan, Miguel Angel. London : Nature Publishing Group. eISSN 2045-2322. 2017, vol. 7, article 2744, p. 1-7. DOI: 10.1038/s41598-017-02978-5. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4,259; AIF: 4,931; IF/AIF: 0,864; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)]   Atidaryti publikaciją
IMF mode demixing in EMD for jitter analysis // Journal of computational science. Damaševičius, Robertas; Napoli, Christian; Sidekerskienė, Tatjana; Wožniak, Marcin.  Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-7503. 2017, vol. 22, p. 240-252. DOI: 10.1016/j.jocs.2017.04.008. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,748; AIF: 2,251; IF/AIF: 0,777; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)]  Atidaryti publikaciją
Investigation of the thermal properties of spacer fabrics with bio-ceramic additives using the finite element model and experiment // Textile research journal. Barauskas, Rimantas; Sankauskaitė, Audronė; Abraitienė, Aušra. London : SAGE Publications. ISSN 0040-5175. 2018, vol. 88, iss. 3, p. 293-311. DOI: 10.1177/0040517516677228. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,443; AIF: 1,655; IF/AIF: 0,872; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,42, SNIP: 1,060, SJR: 0,552 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P] Atidaryti publikaciją
Multi-scale finite element modeling of 3D printed structures subjected to mechanical loads // Rapid Prototyping Journal. Čalnerytė, Dalia; Barauskas, Rimantas; Milašienė, Daiva; Maskeliūnas, Rytis; Nečiūnas, AudriusOstreika, Armantas; Patašius, Martynas; Kriščiūnas, Andrius. Bingley : Emerald. ISSN 1355-2546. eISSN 1758-7670. 2018, Vol. 24, iss. 1, p. 177-187. DOI: 10.1108/RPJ-05-2016-0074. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,400; AIF: 3,216; IF/AIF: 0,746; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,01, SNIP: 1,733, SJR: 1,023 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P]  Atidaryti publikaciją
Real-time CUDA-based stereo matching using Cyclops2 algorithm // EURASIP Journal on Image and Video Processing. Ivanavičius, Arnas; Simonavičius, Henrikas; Gelšvartas, Julius; Lauraitis, Andrius; Maskeliūnas, Rytis; Cimmperman, Piotras; Serafinavičius, Paulius.  Cham : Springer. eISSN 1687-5281. 2018, Vol. 2018, iss. 1, article 12, p. 1-15. DOI: 10.1186/s13640-018-0253-2. [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,742; AIF: 2,805; IF/AIF: 0,621; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,78, SNIP: 1,095, SJR: 0,361 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P] [Indėlis: 0,284]. Atidaryti publikaciją 
Selfsimilarity and adaptive aperiodic stochastic resonance in a fractional-order system // Nonlinear Dynamics. Wu, Chengjin; Lv, Shang; Long, Juncai; Yang, Jianhua; Fernandez Sanjuan, Miguel Angel. Dordrecht: Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2018, Vol. 91, iss. 3, p. 1697-1711. DOI: 10.1007/s11071-017-3975-2. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,464; AIF: 2,262; IF/AIF: 1,531; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,36, SNIP: 1,523, SJR: 1,202 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P] [Indėlis: 0,066]. Atidaryti publikaciją 
A suite of object oriented cognitive complexity metrics // IEEE Access. Misra, S.; Adewumi, A.; Fernandez-Sanz, L.; Damaševičius, Robertas. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 2169-3536. 2018, Vol. 6, p. 8782-DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2791344. [IEEE Xplore; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,244; AIF: 2,502; IF/AIF: 1,297; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,13, SNIP: 1,927, SJR: 0,801 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 07T]. Atidaryti publikaciją 

Nuo 1990 m. fakultete leidžiamas mokslinis žurnalas „Informacinės technologijos ir valdymas„, kurio straipsniai įtraukti į 7 tarptautinių duomenų bazių sąrašą.

Nuo 1994 m. fakultete organizuojama tarptautinė konferencija „Informacinės ir programinės įrangos technologijos“ (ICIST).

Nuo 1995 m. fakultete kas trejus metus organizuojama studentų ir doktorantų mokslinė konferencija „Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos“ (IVUS).

Kontaktai

Mokslo prodekanas
prof. dr. Robertas Damaševičius
A. Baršausko g. 59-A338

el. p. robertas.damasevicius@ktu.lt 

Mokslo administratorė
Giedrė Vasiljevienė
A. Baršausko g. 59-A333

tel. (+370) 626 963 96
el. p. giedre.vasiljeviene@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku