Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras

Centras įsteigtas reorganizuojant Informatikos fakulteto Informacijos sistemų katedros Informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo mokslo laboratoriją. Centras tęsia 20-ojo amžiaus aštuntajame-devintajame dešimtmetyje veikusios Automatizuotųjų valdymo sistemų žinybinės laboratorijos vykdytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tradicijas.

Centro oficiali santrumpa – ISPTC.

Centro veiklos tikslai:

 • Vykdyti ir koordinuoti tarpsritinius technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos  krypties ir fizinių mokslų srities informatikos krypties informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimo metodų, technologijų ir projektavimo priemonių fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.
 • Vykdyti eksperimentinės plėtros darbus, susijusius su informacinių sistemų ir duomenų bazių bei jų projektavimo priemonių kūrimu ir analize.
 • Dalyvauti rengiant informatikos ir informatikos inžinerijos mokslo krypčių mokslininkus bei specialistus.

Centro veiklos uždaviniai:

 • Vykdyti informatikos inžinerijos ir informatikos mokslo krypčių tyrimus ir technologinę plėtrą, kurti naujas mokslo žinias ir jas skleisti studijų procese ir visuomenėje.
 • Dalyvauti tarptautinėse mokslinėse konferencijose, mokslinės veiklos rezultatus publikuoti prestižiniuose mokslo leidiniuose.
 • Siūlyti tyrimų tematikas fakulteto mokslo grupėms ir padaliniams, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos poreikius ir informacinių technologijų plėtros tendencijas.
 • Rengti įvairius Universiteto padalinius bei mokslo grupes jungiančius bendrus projektus ir paraiškas Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams, dalyvauti juos vykdant.
 • Teikti mokslines, technologines, konsultacines ir ekspertines paslaugas ūkio subjektams ir organizacijoms.
 • Siūlyti magistro tiriamųjų darbų ir daktaro disertacijų temas, sudaryti sąlygas magistrantų ir doktorantų moksliniam tiriamajam darbui.
 • Dalyvauti Universiteto studijų ir tęstinio mokymosi procese, sudaryti sąlygas Universiteto mokslininkams ir studentams Centre vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulintis.

Centre veikia penkios mokslo laboratorijos:

 • Semantinių technologijų laboratorija
 • Duomenų analizės laboratorija
 • Reikalavimų inžinerijos laboratorija
 • Veiklos procesų valdymo laboratorija
 • Informacinių sistemų kūrimo laboratorija

ISPTC vykdomi tyrimai atitinka šias mokslo kryptis ir prioritetus:

 • Lietuvos Respublikos mokslo krypčių klasifikatoriaus Technologijos mokslų srities mokslo kryptį  „Informatikos inžinerija (07T)“ ir Fizinių mokslų srities mokslo kryptį „Informatika (09P)“
 • Lietuvos sumanios specializacijos krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetus: „Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika“,  “Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos“
 • Kauno technologijos universiteto prioritetinę mokslo kryptį „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

Taikomieji moksliniai tyrimai

 • Informacinių sistemų projektavimo metodų, susijusių su modeliais grindžiamu kūrimu MDD, MDA, interneto paslaugų architektūra SOA ir kt. kūrimas, tobulinimas ir tyrimas.
 • Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo metodų ir jų taikymo informacinių sistemų projektuose tyrimai.
 • Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų, semantinių paslaugų (Semantic Web Services) kūrimo, natūraliosios kalbos apdorojimo ir informacinių išteklių integravimo metodų tyrimai.
 • Duomenų kasybos, veiklos analitikos, didžiųjų duomenų analizės, dokumentų klasifikavimo ir mašininio mokymosi tyrimai.
 • Įvairūs kiti su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis ir veiklos procesų analize susiję tyrimai ar eksperimentinės plėtros darbai.

Eksperimentinė plėtra

 • CASE įrankių tobulinimas, informacinių sistemų projektavimo technologijų kūrimas.
 • Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo, specifikavimo įrankių ir technologijų kūrimas bei tobulinimas.
 • Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo technologijų ir įrankių tobulinimas ir kūrimas.
 • Didžiųjų duomenų analize, mašininiu mokymu ir veiklos analitika grindžiamų technologijų ir sprendimų kūrimas.
 • Įvairių informacinių sistemų, duomenų bazių, tinklo paslaugų, programų paketų kūrimo, analizės, vertinimo paslaugos.

Techninės galimybių studijos

 • Informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.
 • Veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo ir specifikavimo metodų taikymo informacinėse sistemose galimybių studijos.
 • Ontologijų ir semantizuotų informacinių sistemų kūrimo galimybių studijos.
 • Informacinių sistemų technologinių sprendimų ar kūrimo priemonių galimybių studijos ir ekspertiniai vertinimai.

Kontaktai

prof. dr. Rimantas Butleris
K. Baršausko  g. 59, Kaunas
e. p. rimantas.butleris@ktu.lt

 

Mokslo projektai

Europos struktūrinių fondų projektai

Veiklos procesų ir veiklos taisyklių integravimas veiklos semantikos pagrindu (VEPSEM). Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ projektas. Projekto tikslas – stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinių technologijų potencialą, sukuriant integruoto veiklos procesų, veiklos taisyklių ir duomenų modeliavimo technologiją veiklos ekspertams, sistemų analitikams ir programų kūrėjams, remiantis veiklos žodyno ir veiklos taisyklių semantikos (angl. Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR)) formalizavimu. Vykdymo laikotarpis: 2013-01-17 – 2015-04-30.
Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams (SEMANTIKA-LT). Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2‑3.1‑IVPK‑12‑K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ projektas. Projekto tikslas – sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą. Vykdymo laikotarpis: 2012-05-09 – 2015-04-30.
Kalbos, semantinių, verslo modeliavimo technologijų inovacijų žinių teminis tinklas (INOTEMA). Finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmus programos 1 prioriteto ,,Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę ,,INOGEB LT-1“ (http://www.inotema.lt/). Partneris – VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“. Projekto tikslas – sukurti žinių apie inovacijas kalbos technologijų srityje teminį tinklą inovacinių sprendimų pagrįstumui didinti. Tai gerins kalbos, semantikos, verslo modeliavimo technologijų taikymo aplinką. Tinklas tarnaus inovacijų žinių inventorizavimui, sisteminimui, efektyviai paieškai, analizei ir sklaidai. Vykdymo laikotarpis: 2009-10-01 – 2013-03-19.
Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje (JAVAKIS). Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“ projektas NR. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-006. Projekto tikslas – įdiegti inovatyvius ir pažangius sprendimus elektroninėje erdvėje siekiant pagerinti vaikų ir jaunimo socialinės gerovės užtikrinimui skirtas priemones ir paslaugas. Projektas „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ skirtas vaikams ir jaunimui teikiamų konsultacinių, informacinių viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, tobulinant jau esamas bei diegiant naujas paslaugas elektroninėje erdvėje. Vykdymo laikotarpis: 2012-09-13 – 2015-06-30.

Tarptautiniai projektai

Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinės metodologijos (MINE). Šiaurės šalių ministrų tarybos fondo NorForsk remiamas mokslinių tyrimų tinklo projektas “Methodologies for Interactive Networked Enterprises” (2005–2009) – (Dalyviai – Agderio universitetas (Norvegija), Alborgo universitetas (Danija), Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas (Norvegija), Skovdės universitetas (Švedija), Jonšiopingo universitetas (Švedija), Kauno technologijos universitetas (Lietuva), Gdansko universitetas (Lenkija), Tamperės universitetas (Suomija). Vykdymo laikotarpis: 2005-01-01 – 2009-12-31. Detaliau apie projektą čia.

Lietuvos įmonių ir įstaigų užsakomieji projektai

Ontologija grindžiamo konsultacinės žinių bazės programinio prototipo sukūrimas. Užsakovas: UAB „Strauja – saugios sistemos“. Vykdymo laikotarpis: 2010-09-01 – 2011-11-30
Ontologija grindžiamo autoverslo valdymo sistemos modelio sukūrimas. Užsakovas: UAB „New Vision Baltija”. Vykdymo laikotarpis: 2010-09-01 – 2011-11-30
 

Kontaktai

Prof. Rimantas Butleris

Direktorius

Studentų gatvė 50, Kaunas
el. p. rimantas.butleris@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Rimantas Butleris Centro direktorius K. Baršausko g. 59 rimantas.butleris@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas El. p. adresas
Rimantas Butleris Centro direktorius K. Baršausko g. 59 rimantas.butleris@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

 

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
dr. Paulius Danėnas Mokslo darbuotojas paulius.danenas@ktu.lt
dr. Kęstutis Kapočius Mokslo darbuotojas kestutis.kapocius@ktu.lt
dr. Eglė Mickevičiūtė Jaunesnioji mokslo darbuotoja egle.mickeviciute@ktu.lt
dr. Tomas Skersys Mokslo darbuotojas tomas.skersys@ktu.lt
dr. Linas Ablonskis Projekto mokslo darbuotojas linas.ablonskis@ktu.lt
dr. Rita Butkienė Projekto mokslo darbuotoja rita.butkiene@ktu.lt
dr. Evaldas Vaičiukynas Projekto vyresnysis mokslo darbuotojas evaldas.vaiciukynas@ktu.lt
dr. Algirdas Šukys Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas algirdas.sukys@ktu.lt
dr. Tomas Danikauskas Jaunesnysis mokslo darbuotojas tomas.danikauskas@ktu.lt
Indraja Elžbieta Germanaitė Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Kristina Aleliūnė Projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja kristina.aleliune@ktu.lt
Andrius Pakaušis Programuotojas
Voldemaras Žitkus Programuotojas voldemaras.zitkus@ktu.lt
 

Doktorantai

 

Partneriai