KTU vyksta priėmimas į doktorantūros studijas: galimybė savarankiškai vykdyti aktualius tyrimus, įgyti tarptautinės patirties ir gauti finansinę paramą

Svarbiausios žiniasklaidai | 2023-06-05

Birželio 5 d. prasideda priėmimas į Kauno technologijos universiteto vykdomas doktorantūros studijas. Ketinantiems studijuoti trečiojoje studijų pakopoje Universitetas siūlo 20 mokslo ir meno krypčių technologijos, gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei vaizduojamųjų menų srityse.

KTU doktorantūros studijos suteikia galimybę ne tik gilinti žinias tam tikroje mokslo (meno) kryptyje, rengti aukšto lygio publikacijas, vykti į mokslines stažuotes, bet ir aktyviai įsitraukti į mokslo ir inovacijų projektus, tapti aukšto lygio mokslininkų komandos nariu.

Visose mokslo kryptyse galima įgyti daktaro diplomą kartu su Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatu, o 9-iose mokslo kryptyse doktorantai gali įgyti dvigubą mokslo daktaro laipsnį KTU ir užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Studijuojantys valstybės finansuojamose doktorantūros studijose gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės paramą (stipendiją): pirmųjų metų doktorantai – 931 Eur/mėn., antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantai – 1078 Eur/mėn. Valstybės parama (stipendija) doktorantui mokama kiekvieną kalendorinių metų mėnesį.

Plačios karjeros perspektyvos pabaigus studijas

Doktorantūros studijos skirtos rengti mokslininkus (tyrėjus menininkus), gebančius savarankiškai atlikti mokslinius (meninius) tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo (meno) problemas bei galinčius dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

Doktorantūra apima studijas, mokslinius (meninius) tyrimus, daktaro disertacijos (meno projekto) parengimą ir apgynimą. Baigusiems doktorantūros studijas ir apgynusiems daktaro disertaciją (meno projektą) suteikiamas mokslo (meno) daktaro laipsnis.

„Nuo 2017-ųjų Universitete galima ginti dviejų tipų disertacijas – parengtas kaip vientisas leidinys arba parengtas straipsnių rinkinio pagrindu. Kasmet Universitete yra apginama vidutiniškai 50 daktaro disertacijų, kurių didžioji dalis yra parengiamos anglų kalba“, – sako Reda Žilėnaitė, KTU Doktorantūros mokyklos vadovė.

Doktorantūros absolventai gali toliau tęsti mokslinę veiklą ir kelti kvalifikaciją podoktorantūros stažuotėse, tęsti mokslinę karjerą Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose arba savo įgytas žinias ir kompetencijas pritaikyti verslo įmonių priimamuose sprendimuose.

Suteikiamos galimybės ir finansinė parama doktorantūros studijų metu

Doktorantūros studentai studijų metu gali pasinaudoti KTU Doktorantūros fondo bei KTU Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio (-ių) užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros bei žiemos mokyklose, straipsnių ir daktaro disertacijos (meno projekto) rengimui, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose.

Doktorantai taip pat gali pretenduoti į papildomą Universiteto ir išorinių fondų paramą už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus, studijų ir mokslinės kūrybinės veiklos vystymui, akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Norint įgyti tarptautinės patirties galima pasinaudoti ir „Erasmus+“ programos teikiamomis galimybėmis – vykti dalinėms studijoms arba praktikai (stažuotei) į užsienio universitetus, organizacijas bei įmones.

KTU doktorantūros studijos vykdomos 9 fakultetuose ir 8 mokslo institutuose. Šiuo metu KTU doktorantūroje iš viso studijuoja 330 doktorantų. Pasak R. Žilėnaitės, kasmet auga doktorantų iš kitų šalių susidomėjimas doktorantūros studijomis KTU.

„Šiuo metu daugiau nei 26 proc. visų studijuojančių doktorantūroje sudaro doktorantai iš 17 skirtingų užsienio šalių. Studijuoti Universitete doktorantai atvyksta iš Europos, Azijos, Afrikos, P. Amerikos. Daugiausiai šiuo metu studijuojančių yra atvykę iš tokių šalių kaip Indija, Pakistanas, Iranas, Ukraina“, – teigia KTU Doktorantūros mokyklos vadovė.

Prašymai studijuoti priimami KTU informacinėje sistemoje

Visų kandidatų prašymai dalyvauti priėmime į doktorantūros studijas priimami birželio 5–23 d. iki 17.00 val. Priėmimo prašymai bei dokumentai priimami internetu, KTU priėmimo į doktorantūros studijas informacinėje sistemoje (DPIS).

Norintys studijuoti doktorantūroje turi būti pabaigę magistro studijas arba turėti jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Kandidatams, baigusiems studijas užsienio aukštojo mokslo įstaigoje, privaloma pateikti jų turimos kvalifikacijos atitikimą Lietuvoje suteikiamam magistro laipsniui patvirtinantį dokumentą.

„Pildant prašymus stojančiųjų prašoma pateikti dvi atitinkamos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijas, savo turimos mokslinės patirties rezultatus, pavyzdžiui, publikacijų mokslo leidiniuose, konferencijų pranešimo medžiagoje kopijas ir kitus privalomus dokumentus“, – teigia R. Žilėnaitė.

Kai kuriose mokslo kryptyse yra nustatyti papildomi reikalavimai, su kuriais galima susipažinti 2023 m. priėmimo į doktorantūros studijas taisyklėse.

Be to, visi stojantieji 2023 m. birželio 28–30 d. privalomai turės dalyvauti motyvaciniuose pokalbiuose su mokslo krypčių doktorantūros komitetais.

Priėmimas į KTU nekoordinuojamų mokslo (meno) krypčių doktorantūros studijas vyks koordinuojančių institucijų nustatyta tvarka ir terminais. Daugiau informacijos apie KTU doktorantūros studijas ir priėmimo tvarką galima rasti čia.